wtorek, 31 stycznia 2017

Trzecie urodziny Planszówek we dwoje - konkurs #3 - konkurs zakończony

http://planszowki.blogspot.com/2017/01/trzecie-urodziny-planszowek-we-dwoje_31.html

Terra opiera się nie tylko na wiedzy, ale też umiejętności szacowania. Dlatego też w trzecim konkursie urodzinowym postanowiliśmy postawić nie na kreatywność, a na wyczucie i zdolności matematyczne. Zadanie nie jest proste, ale też nie wymaga wiele wysiłku. Czas na jego wykonanie upływa wraz z końcem piątku!


Zadanie:

 • podaj liczbę elementów, które znajdują się w misce
 • prześlij zgłoszenie na adres: planszowki.we.dwoje@gmail.com, tytułując wiadomość "Konkurs urodzinowy 3"
 


Termin:

 • do piątku 3 lutego 2017 roku

Zwycięzca:

 • osoba, która jako pierwsza odgadnie właściwą liczbę elementów
 • w przypadku braku prawidłowej odpowiedzi: osoba, która jako pierwsza wskaże liczbę najbliższą poprawnej 

Nagroda:

 • gra Terra od wydawnictwa Bard

Regulamin:

 1. Organizatorem konkursu "Trzecie urodziny Planszówek we dwoje - konkurs #3" (dalej: Konkurs) jest redakcja bloga Planszówki we dwoje (planszowki.blogspot.com). 
 2. Sponsorem nagrody – gry Terra – jest wydawnictwo Bard.
 3. Konkurs nie jest loterią promocyjną w rozumieniu Art. 2 ust. 1 pkt 9 Ustawy o grach i zakładach wzajemnych z dnia 29 lipca 1992 r. (Dz. U. 04.4.27 z późn. zm.) i nie podlega regułom zawartym w w/w Ustawie oraz rozporządzeniach wykonawczych do tej Ustawy. Konkurs jest przeznaczony dla wszystkich użytkowników Internetu spełniających warunki niniejszego Regulaminu (dalej: Regulamin). Niniejszy Regulamin stanowi podstawę Konkursu i określa prawa i obowiązki jego uczestników (dalej: Uczestnik). 
 4. Konkurs nie jest sponsorowany, popierany, przeprowadzany przez serwis Facebook ani z nim związany.
 5. Serwis Facebook jest w pełni zwolniony z odpowiedzialności za Konkurs przez każdego uczestnika.
 6. Konkurs trwa od momentu opublikowania w dniu 31.01.2017 roku do 3.02.2017 roku, do godziny 23:59.
 7. Konkurs prowadzony jest na stronie www.planszowki.blogspot.com oraz za pośrednictwem adresu e-mail: planszowki.we.dwoje@gmail.com.
 8. Przystępując do Konkursu, potwierdza się znajomość Regulaminu i akceptuje się jego warunki.
 9. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w Regulaminie.
 10. Jakiekolwiek złamanie Regulaminu oznacza dyskwalifikację z Konkursu.
 11. Udział w Konkursie jest bezpłatny.
 12. Nagrodą w Konkursie jest gra Terra ufundowana przez Sponsora.  
 13. Zadaniem konkursowym jest podanie liczby elementów w misce i przesłanie zgłoszenia za pośrednictwem poczty e-mail na adres: planszowki.we.dwoje@gmail.com, w tytule wpisując: "Konkurs urodzinowy 3".
 14. Laureatem konkursu zostanie osoba, która jako pierwsza poda prawidłową liczbę. W przypadku braku prawidłowego zgłoszenia, Laureatem zostanie osoba, która jako pierwsza wskaże odpowiedź najbliższą poprawnej.
 15. Do Konkursu może przystąpić każda osoba, zamieszkująca na terenie Polski. Uczestnicy niepełnoletni powinni mieć pisemną zgodę rodziców na udział w Konkursie. Z udziału w konkursie wyłączeni są redaktorzy serwisu Planszówki we dwoje i członkowie ich najbliższych rodzin.
 16. Jedna osoba może wysłać tylko jedno zgłoszenie. W przypadku przesłania kilku zgłoszeń pod uwagę będzie brane jedyne to otrzymane jako pierwsze.
 17. Uczestnictwo w konkursie oznacza wyrażenie zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych przy realizacji konkursu, zgodnie z Ustawą o Ochronie Danych Osobowych z dnia 29.08.1997 (DZ.U. nr 133, poz. 883, z późn. zm.).
 18. Zwycięzca Konkursu zostanie ogłoszony na stronie internetowej Organizatora w ciągu 10 (dziesięciu) dni od momentu zakończenia Konkursu.
 19. Zwycięzca zobowiązany jest wysłać w ciągu 14 (czternastu) dni roboczych od ogłoszenia wyników swój adres korespondencyjny na adres: planszowki.we.dwoje@gmail.com
 20. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za błędne wskazanie przez Laureata adresu do korespondencji. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niemożność przekazania nagrody Laureatowi z przyczyn zależnych od Uczestnika, a zwłaszcza podania błędnego adresu. 
 21. Nagrody w Konkursie nie można zamienić na inną nagrodę, ani na ekwiwalent pieniężny. Organizator nie ponosi odpowiedzialności z tytułu rękojmi za wady nagród ani nie udziela gwarancji.
 22. Nagrodę wysyła Sponsor do 30 (trzydziestu) dni roboczych od daty otrzymania adresu korespondencyjnego Laureata przez Organizatora.

Powodzenia! 

Sponsorem nagrody w konkursie jest wydawnictwo Bard!

http://wydawnictwo.bard.pl/

Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza